Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 32,6%

Hình ảnh minh họa - Ảnh: S.T

Trong số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có 53 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, 42 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ. Các địa phương có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều như: TP. Đông Hà 42 doanh nghiệp, Vĩnh Linh 15 doanh nghiệp, Gio Linh 11 doanh nghiệp, Triệu Phong 8 doanh nghiệp.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, có 48 đơn vị trực thuộc được thành lập (trong đó có 11 chi nhánh, 30 văn phòng đại diện, 7 địa điểm kinh doanh.

So với cùng kỳ năm 2023, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 33,9%; số đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại giảm 52,2%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 36,6%; số đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động tăng 72%; số doanh nghiệp thông báo sẽ giải thể giảm 26,1%; số đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động tăng 180%; số doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động vì bị cảnh báo, vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động giảm 81,8%; số lần doanh nghiệp đăng ký thay đổi tăng 39,4%.

Minh Long